Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133NKSR | Nosné konstrukce R

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. povinný bakalářské 4+2 7 z,zk 4 R
Anotace

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků – části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce.

Část: Betonové a zděné konstrukce
Druhy a základní vlastnosti betonu, složky, výroba, zkoušení, specifikace betonu. Vlastnosti betonářské výztuže, spolupůsobení s betonem, krytí, kotvení. Zásady navrhování a vyztužování ŽB konstrukcí pro základní případy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem). Zděné konstrukce – vlastnosti zdicích prvků, malty a zdiva, únosnost tlačených prvků.

Část: Ocelové a dřevěné konstrukce
Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.