Avatar formát: .png

Ing. Martin Petřík, Ph.D.

Multioborový přístup

O mně

Dlouhodobě se věnuji projektu Dílna 2.0, kde vytvářím vhodné prostředí pro studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a vzdělávat se nad rámec běžné výuky. Jedna z oblastí, ve které se zvláště realizuji, je vedení závěrečných prací. V současné době se zabývám především spojením parametrického modelování a genetických algoritmů, digitální fabrikací a technologií betonu.

Info

Odborný asistent

zc.tuvc.vsf@kirtep.nitram

martin-petrik

Konzultace po emailové dohodě

B720

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Témata závěrečných prací

Jednotlivá témata se dají různě kombinovat a měnit

---

 • Analýza předsazené konstrukce
 • #projekt#analýza
 • V rámci této práce je doporučeno využít moderní metody (např. parametrické modelování) pro nalezení vhodné varianty konstrukčního řešení (stěnový nosník, zavěšení, podepření apod.) a jejích optimálních parametrů (rozmístění a dimenze vzpěr, rozložení a velikost otvorů apod.). Možnost spolupráce se studentem architektury a konzultantem z jiné katedry (v případě významné kombinace více materiálů).
  INSPIRACE: Cliff House; Casa Cruzada; House At The Edge Of A Forest; Home for Elderly People; HINO; New Theater Equilibre; Casa Manns; Ma Vie La; Amplio Automation Headquarters; Jih House Refurbishment; 2 Courtyard House; Golf House; House in Yatsugatake; EP House
 • Návrh a výroba obrazu / obkladového panelu / stolní lampy apod.
 • #technologie#design#dílna2.0
 • Práce se skládá například z výroby bednění, návrhu směsi, úpravy povrchu a případného statického posouzení. Je možné využít vybavení Dílny 2.0. Jedná se o komplexní téma.
 • Návrh víceúrovňového spojovacího můstku mezi budovami
 • #projekt#analýza
 • Možnost spolupráce se studentem architektury a konzultantem z jiné katedry (v případě významné kombinace více materiálů). V rámci tohoto téma doporučuji využít parametrické modelovaní.
  INSPIRACE: Linked Hybrid; Complex in Vilnius; University of Oregon
 • Navrhování železobetonových desek s ohledem na směry hlavních momentů
 • #analýza#výpočení postupy
 • Téma zahrnuje:
  1/ porovnání různých přístupů k návrhu výztuže v deskách s výrazným vlivem kroucení v rámci MSÚ a MSP (normové přístupy, vlastní řešení, komplexnější softwarové přístupy viz např. SOFiSTiK, ...);
  2/ dále např. vyztužování nepravoúhlým rastrem; příložky v "šikmých" směrech; natáčení celého rastru výztuže vůči výchozímu souřadnému systému apod.
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí pomocí genetických algoritmů
 • #programování
 • Student si v rámci tématu může určit míru a druh programování — od vizuálního (využije software) až po kompletní naprogramování FEM i GA za pomoci vedoucího.
 • Parametrické modelování a optimalizace konstrukcí
 • #vize#multi-profese
 • PM umožňuje architektům a statikům spolupracovat na zásadních aspektech konstrukce již v raném stádiu projektu. Jedná se o velice aktuální téma.
 • Tvorba materiálových modelů s využitím metod soft computingu
 • #programování#data#genetické algoritmy#fuzzy logika#neuronové sítě
 • Student se naučí odhalovat skryté vzorce z dostupných dat a následně podle nich predikovat chování materiálů (pracovní diagram, zpracovatelnost apod.).
 • Využití digitální fabrikace a generativního designu při výrobě betonových prvků
 • #dílna2.0
 • Digitální fabrikace zde představuje využití počítačem řízených strojů (CNC router, 3D tiskárna), které máme k dispozici. Generativní design umožňuje vygenerovat a posoudit tisíce možných řešení, která odpovídají zadaným okrajovým podmínkám.
 • Vývoj specializovaného laboratorního zařízení pro testování nebo výrobu betonových prvků
 • #výzkum#multi-obor#dílna2.0#maker
 • Téma přesahuje do jiných oborů. Je zde potřeba navrhnout a vyrobit různé součástky. Může se jednat např. o formu s počítačově řízeným tvarem. Pro řídící elektroniku je doporučeno klasické Arduino.
 • Zahrnutí inženýrského hlediska do rané fáze projektu
 • #vize#optimalizace
 • Jedná se o hledání tvarů konstrukcí zohledňující současně statické i architektonické požadavky. V rámci práce je vhodné využít parametrické modelování. Jedná se o velice aktuální téma.

Vybrané oblasti zájmu

Ikona - Parametrické modelování formát: .svg

Parametrické modelování

... umožňuje měnit geometrii celé konstrukce pouhou změnou vstupních parametrů — rozteč a poloha sloupů, sklon a počet vzpěr apod.

Ikona - Genetické algoritmy formát: .svg

Genetické algoritmy

... prohledávájí návrhový prostor, který obsahuje mnoho variant řešení daného problému. Lze tak například nalézt optimální kombinace vstupních parametrů.

Ikona - Digitální fabrikace formát: .svg

Digitální fabrikace

„Když se digitální vize stávají skutečností díky počítačem řízenému stroji.“

Ikona - Technologie betonu formát: .svg

Technologie betonu

... by se v gastronomii dala přirovnat k cukrařině — nepřesný poměr složek vede většinou ke katastrofě.

Ikona - Programování formát: .svg

Programování

... umožňuje zautomatizovat náročné procesy vytvořením sady instrukcí. Z pohledu inženýra je Python ideální volbou.

Ikona - Design formát: .svg

Design

Věci by měly být funkční a krásné zároveň. V případě sazby technických publikací tomuto účelu skvěle slouží systém LaTeX.

Betonové konstrukce 4C

– zadání úloh a příslušné podklady na Moodle

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičeních (2 nepřítomnosti omluveny)
 • Odevzdání všech správně vyřešených úloh v řádném termínu
 • Dodržení postupu vypracování a odevzdávání výsledků během semestru
 • Prokázání znalostí v rámci předmětu 133B04C
 • Vyplnění všech případných testů apod. v řádném termínu v rámci platformy Moodle včetně dosažení případného minimálního počtu bodů atd.

Porušení těchto podmínek bude postihnuto neudělením zápočtu, popř. prací navíc, dodatečnými testy apod.

Podmínky hodnocení cvičení

 • Student na konci semestru získává známku ze cvičení, která se započítá do celkové známky z předmětu
 • Váha známky z cvičení činí 1/3
 • Známka z cvičení v rozmezí A-C se započítává pouze na prvním zkouškovém termínu daného studenta a při bodovém zisku nad 70 %
 • Známka z cvičení v rozmezí D-E se započítává vždy
 • Pokud bude student na zkoušce ohodnocen známkou E, známka z cvičení se nezapočítává.

Postup vypracování a odevzdávání výsledků během semestru

1. Kvalita vypracování úloh

 • Úprava strany statického výpočtu (A4, číslování stran)
 • Dodržení logického postupu výpočtu
 • Žádná numerická chyba
 • Žádná gramatická chyba
 • Čistota
 • Čitelnost
 • Vlastní vypracování
 • Případné doplňující požadavky viz Moodle

2. Odevzdávání vypracovaných úloh

 • Každou úlohu je nutné odevzdat během cvičení (případně v Moodle při distanční výuce) do daného termínu
 • Během odevzdávání je student schopen zodpovědět otázky týkající se řešeného problému
 • Student je schopen veřejně prezentovat své vypracované úlohy (např. před ostatními studenty)