ČVUT v Praze
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj využití UHPC pro hlavní konstrukční prvky
inženýrských konstrukcí dopravních staveb

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy

Aplikace – VIII. výzva

Název projektu

Výzkum a vývoj využití UHPC pro hlavní konstrukční prvky inženýrských konstrukcí dopravních staveb

Cíl projektu

Cílem předkládaného projektu je využití společného know-how žadatele a výzkumné organizace pro návrh, výzkum a vývoj a optimalizaci takových konstrukčních řešení, aby použití UHPC bylo ekonomicky i technicky obhajitelné v obecném měřítku stavebního trhu.

Stručný popis operace

Předmětem projektu je výzkum a vývoj progresivních konstrukčních prvků inženýrských staveb dopravní infrastruktury z hlediska jejich bezporuchového provozu a dlouhodobé životnosti. Vyvíjená konstrukční řešení budou založena na kombinaci prefabrikovaných částí z UHPC a monolitických částí z klasického železobetonu, případně předpjatého betonu a povedou ke snížení celkových nákladů na stavbu. Vyvinut bude také výpočetní program pro návrh a analýzu spřažených kompozitních konstrukčních prvků.