Témata závěrečných prací

Rozsah a téma závěrečné práce jsou zpravidla upřesněny při jejím zadání.

Ing. Petr Bílý, Ph.D.
CBPBiodegradabilní beton
CBP/DPGeopolymerní betony
CBPHavárie ŽB konstrukcí
CBP/DPMatematické modely pro degradaci betonu účinkem zmrazovacích cyklů
CDPNelineární modelování ŽB kcí (nutností angličtina a seriózní zájem o doktorské studium)
CBPRobotizace v betonovém stavitelství
CBP/DPSpolupráce na vývoji software pro statiku (nutností je ochota naučit se základy programování v C++ a obstojná znalost angličtiny nebo němčiny)
CBP/DPStanovení stejnorodosti vláknobetonu - validační experimenty
CBPSystémy suchého zdění
CBP/DPZdivo HELUZ - vybrané problémy
Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
CBP/DPAspekty udržitelného rozvoje v betonovém stavitelství
CBP/DPNávrh a analýza efektivnosti konstrukčního systému pro daný objekt
CBP/DPPoužití vysokohodnotných betonů pro konstrukční prvky
CBPSrovnávací analýza konstrukčního prvku
CBPVedlejší energetické produkty ve výrobě betonu
CBPVyužití recyklovaného betonu pro ekologickou výstavbu
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
K-Metody pro stanovení zatížitelnosti existujících klenbových mostů
K-Návrh opravy stávajícího dálničního mostu v rámci modernizace dálnice D1
K-Specifika navrhování konstrukcí z vláknobetonu vyztuženého klasickou výztuží
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
C-Rekonstrukce zadaného objektu
C-Statický výpočet novostavby zadaného objektu (administrativní, bytový či rodinný dům)
C-Variantní řešení stávající budovy (porovnání několika variant statického systému a případné multikriteriální vyhodnocení)
Ing. Josef Fládr, Ph.D.
C-Analýza efektivity způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu
C-Analýza změny chování drátkobetonu vyztuženého různými typy vláken
C-Porovnání destruktivních a nedestruktivních metod pro betony různého složení
C-Studie kvality povrchových vrstev betonu a její vliv na trvanlivost betonu
C-Vývoj modulu pružnosti v čase u UHPC betonů
C-Vývoj receptury betonu podle zadaných vlastností ztvrdlého betonu
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
K-Analýza bezstykové koleje na mostě
K-Analýza rámového rohu integrovaného mostu
K-Koncepční návrh mostu přes hluboké údolí, specifika způsobu výstavby
K-Návrh alternativního řešení lávky Rychářka v Plzni
K-Návrh integrovaného rámu o jednom poli na vysokém násypu
K-Návrh integrovaného rámu o jednom poli přes vodní tok
K-Návrh lávky v první zóně NP Šumava (Antýgl, Černý Kříž, Roklanský potok, Povydří)
C-Návrh předpínané stropní konstrukce (více variant)
C-Návrh předpjaté podlahy
C-Návrh předpjatého sila
K-Návrh vícepolového integrovaného mostu
C-Návrh vylehčené stropní konstrukce
Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
CBP/DPNávrh postupu betonáže s přihlédnutím k měnícím se vlastnostem betonu během tuhnutí a tvrdnutí
CBP/DPNavrhování konstrukčních detailů prefabrikovaných konstrukcí
CBPProjekt nosné železobetonové konstrukce vybraného objektu, případně s návazností na P02C
CBP/DPŘešení vybraných konstrukčních prvků pomocí strut-and-tie modelů
CBPSrovnávací analýza vybraných železobetonových prvků
CBP/DPZesilování železobetonových konstrukcí
Ing. Hana Hanzlová, CSc.
C-Betonové konstrukce a konstrukční prvky - odborná studie a srovnávací výpočty - např. různé typy pro stropní konstrukce, schodiště, základové konstrukce, suterénní stěny, opěrné stěny
C-Projekt konstrukce betonového objektu s návazností na P02C
C-Projekt nosné konstrukce betonového objektu dle výběru studenta
C-Srovnávací výpočty pro jednotlivé způsoby namáhání prvků betonových – např. silně vyztužené ohýbané průřezy, protlačení lokálně podepřené desky, štíhlé sloupy, průhyby desek, atp.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
C-Betonová schodiště ve významných budovách
C-Budovy s betonovou skeletovou konstrukcí v historické Praze
C-Ekologické aspekty ve výrobě a navrhování betonových konstrukcí
C-Filigránové stropní konstrukce
C-Historické betonové budovy v Praze (nebo i v dalších městech)
C-Nadzemní garáže
C-Povrchové úpravy betonových konstrukcí
C-Projekt konstrukce zadaného objektu, případně s návazností na PJ2C
C-Recyklace betonových konstrukcí (odborná studie)
C-Skořepinové betonové konstrukce, historie,vývoj a prognóza
C-Spoje a styky moderních betonových konstrukcí (odborná studie)
C-Spřažené konstrukce beton-beton
C-Stropní betonové konstrukce velkých rozpětí
C-Točitá schodiště – příklady a vývoj
Ing. Pavel Košatka, CSc.
C-Rekonstrukce zděné stavby
C-Statika k projektu zděné pozemní stavby
Ing. Martin Petřík, Ph.D.
CBP/DPOptimalizace železobetonových konstrukcí pomocí genetických algoritmů
CBP/DPTvorba materiálových modelů s využitím metod soft computingu (genetické algoritmy, fuzzy logika, umělé neuronové sítě)
CDPVývoj specializovaného laboratorního zařízení pro testování betonových vzorků včetně následného provedení experimentů, zpracování dat a vytvoření příslušného materiálového modelu
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
C-Návrh hasičské záchrané stanice
C-Návrh nosné konstrukce objektu (halového, bytového, administrativního)
Ing. Roman Šafář, Ph.D.
K-Integrované mosty
K-Most betonovaný na skruži
K-Most budovaný metodou rotace
K-Most budovaný metodou těžké prefabrikace
K-Most letmo betonovaný
K-Most obloukový
K-Most segmentový
K-Most vysouvaný
K-Most z prefabrikovaných nosníků
K-Most zavěšený
K-Stanovení zatížitelnosti, oprava, zesílení, rozšíření mostu
Ing. Radek Štefan, Ph.D.
C-Návrh a posouzení vybraného železobetonového prvku, variantní řešení, zjednodušený (ruční) a zpřesněný (pomocí softwaru) výpočet, porovnání výsledků
C-Návrh a realizace experimentu (materiálové vlastnosti, vliv vysokých teplot na vlastnosti materiálů, rozložení teploty v prvku – při působení vysokých teplot, při hydrataci)
C-Požární řešení vybraného objektu (PBŘ, statický výpočet za běžné teploty, statický výpočet za požáru)
C-Vyhodnocení experimentů – statistická analýza dat, numerický model, porovnání výsledků
C-Vytvoření výpočetní aplikace (MS Excel, Matlab, Octave, Python) pro řešení vybraného problému (transportní procesy, příhradová analogie, MKP řešení, MSÚ, MPS, optimalizační úlohy), popis aplikace, využití pro řešení konkrétní úlohy
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
C-3D tisk železobetonových konstrukcí.
C-Analýza vlivu urychlení výstavby na konečný tvar železobetonové konstrukce.
C-Optimalizace tvaru železobetonových konstrukcí s ohledem na použitý beton.
C-Problematika využití betonu v jaderných zařízeních.
C-Rekonstrukce železobetonových konstrukcí.
C-Užití betonu v moderním umění
C-Využití betonových konstrukcí v extrémních podmínkách.
C-Využití železobetonu pro vojenské aplikace
C-Vývoj metod výroby betonu daných vlastností.
C-Zesilování železobetonových konstrukcí
doc. Ing. Karel Trtík, CSc.
C-Poškození konstrukcí betonových ploch.
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
C-Projekt zadaného objektu (budovy) se zaměřením na návrh a vyhodnocení konstrukčních variant.
C-Varianty řešení vybraného konstrukčního prvku budovy (např.schodiště,balkony, suterénní a opěrné stěny, stropní konstrukce na větší rozpětí,apod.) - možnost návaznosti na semestrální projekt
C-Vlastnosti betonu a vláknobetonu - rozbor, experimenty, vyhodnocení - téma po dohodě ve spolupráci s akreditovanou laboratoří
doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
C-Návrh složení, výroba a zpracování čerstvých drátkobetonů.
C-Navrhování nosných horizontálních betonových prvků při užití drátkobetonu.
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
K-Experimentální ověřování modulu pružnosti betonu, porovnání postupů vyhodnocení dle jednotlivých normových postupů, vliv na návrh konstrukce
K-Návrh lávky pro pěší
K-Návrh silničního nadjezdu s extrémně nízkou konstrukční výškou
K-Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží