Témata závěrečných prací

Ing. Petr Bílý, Ph.D.
CBiodegradabilní beton
CGeopolymerní betony
CHavárie ŽB konstrukcí
CMatematické modely pro degradaci betonu účinkem zmrazovacích cyklů
CSpolupráce na vývoji software pro statiku (nutností je ochota naučit se základy programování v C++ a obstojná znalost angličtiny nebo němčiny)
CSystémy suchého zdění
CVyztužování zdiva
CZdivo HELUZ - vybrané problémy
Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
CAspekty udržitelného rozvoje v betonovém stavitelství
CNávrh a analýza efektivnosti konstrukčního systému pro daný objekt
CPoužití vysokohodnotných betonů pro konstrukční prvky
CSrovnávací analýza konstrukčního prvku
CVedlejší energetické produkty ve výrobě betonu
CVyužití recyklovaného betonu pro ekologickou výstavbu
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
KMetody pro stanovení zatížitelnosti existujících klenbových mostů
KNávrh opravy stávajícího dálničního mostu v rámci modernizace dálnice D1
KSpecifika navrhování konstrukcí z vláknobetonu vyztuženého klasickou výztuží
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
CRekonstrukce zadaného objektu
CStatický výpočet novostavby zadaného objektu (administrativní, bytový či rodinný dům)
CVariantní řešení stávající budovy (porovnání několika variant statického systému a případné multikriteriální vyhodnocení)
Ing. Josef Fládr, Ph.D.
CAnalýza efektivity způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu
CAnalýza změny chování drátkobetonu vyztuženého různými typy vláken
CPorovnání destruktivních a nedestruktivních metod pro betony různého složení
CStudie kvality povrchových vrstev betonu a její vliv na trvanlivost betonu
CVývoj modulu pružnosti v čase u UHPC betonů
CVývoj receptury betonu podle zadaných vlastností ztvrdlého betonu
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
KAnalýza bezstykové koleje na mostě
KAnalýza rámového rohu integrovaného mostu
KKoncepční návrh mostu přes hluboké údolí, specifika způsobu výstavby
KNávrh alternativního řešení lávky Rychářka v Plzni
KNávrh integrovaného rámu o jednom poli na vysokém násypu
KNávrh integrovaného rámu o jednom poli přes vodní tok
KNávrh lávky v první zóně NP Šumava (Antýgl, Černý Kříž, Roklanský potok, Povydří)
CNávrh předpínané stropní konstrukce (více variant)
CNávrh předpjaté podlahy
CNávrh předpjatého sila
KNávrh vícepolového integrovaného mostu
CNávrh vylehčené stropní konstrukce
Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
CNávrh postupu betonáže s přihlédnutím k měnícím se vlastnostem betonu během tuhnutí a tvrdnutí
CProjekt nosné železobetonové konstrukce vybraného objektu, případně s návazností na P02C
CŘešení vybraných konstrukčních prvků pomocí strut-and-tie modelů
Ing. Hana Hanzlová, CSc.
CBetonové konstrukce a konstrukční prvky - odborná studie a srovnávací výpočty - např. různé typy pro stropní konstrukce, schodiště, základové konstrukce, suterénní stěny, opěrné stěny
CProjekt konstrukce betonového objektu s návazností na P02C
CProjekt nosné konstrukce betonového objektu dle výběru studenta
CSrovnávací výpočty pro jednotlivé způsoby namáhání prvků betonových – např. silně vyztužené ohýbané průřezy, protlačení lokálně podepřené desky, štíhlé sloupy, průhyby desek, atp.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
CBetonová schodiště ve významných budovách
CBudovy s betonovou skeletovou konstrukcí v historické Praze
CEkologické aspekty ve výrobě a navrhování betonových konstrukcí
CFiligránové stropní konstrukce
CHistorické betonové budovy v Praze (nebo i v dalších městech)
CNadzemní garáže
CPovrchové úpravy betonových konstrukcí
CProjekt konstrukce zadaného objektu, případně s návazností na PJ2C
CRecyklace betonových konstrukcí (odborná studie)
CSkořepinové betonové konstrukce, historie,vývoj a prognóza
CSpoje a styky moderních betonových konstrukcí (odborná studie)
CSpřažené konstrukce beton-beton
CStropní betonové konstrukce velkých rozpětí
CTočitá schodiště – příklady a vývoj
Ing. Pavel Košatka, CSc.
CRekonstrukce zděné stavby
CStatika k projektu zděné pozemní stavby
Ing. Martin Petřík, Ph.D.
COptimalizace železobetonových konstrukcí pomocí genetických algoritmů
CTvorba materiálových modelů s využitím metod soft computingu (genetické algoritmy, fuzzy logika, umělé neuronové sítě)
CVývoj specializovaného laboratorního zařízení pro testování betonových vzorků včetně následného provedení experimentů, zpracování dat a vytvoření příslušného materiálového modelu
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
CNávrh hasičské záchrané stanice
CNávrh nosné konstrukce objektu (halového, bytového, administrativního)
Ing. Roman Šafář, Ph.D.
KIntegrované mosty
KMost betonovaný na skruži
KMost budovaný metodou rotace
KMost budovaný metodou těžké prefabrikace
KMost letmo betonovaný
KMost obloukový
KMost segmentový
KMost vysouvaný
KMost z prefabrikovaných nosníků
KMost zavěšený
KStanovení zatížitelnosti, oprava, zesílení, rozšíření mostu
Ing. Radek Štefan, Ph.D.
CNávrh a posouzení vybraného železobetonového prvku, variantní řešení, zjednodušený (ruční) a zpřesněný (pomocí softwaru) výpočet, porovnání výsledků
CNávrh a realizace experimentu (materiálové vlastnosti, vliv vysokých teplot na vlastnosti materiálů, rozložení teploty v prvku – při působení vysokých teplot, při hydrataci)
CPožární řešení vybraného objektu (PBŘ, statický výpočet za běžné teploty, statický výpočet za požáru)
CVyhodnocení experimentů – statistická analýza dat, numerický model, porovnání výsledků
CVytvoření výpočetní aplikace (MS Excel, Matlab, Octave, Python) pro řešení vybraného problému (transportní procesy, příhradová analogie, MKP řešení, MSÚ, MPS, optimalizační úlohy), popis aplikace, využití pro řešení konkrétní úlohy
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
C3D tisk železobetonových konstrukcí.
CAnalýza vlivu urychlení výstavby na konečný tvar železobetonové konstrukce.
COptimalizace tvaru železobetonových konstrukcí s ohledem na použitý beton.
CProblematika využití betonu v jaderných zařízeních.
CRekonstrukce železobetonových konstrukcí.
CUžití betonu v moderním umění
CVyužití betonových konstrukcí v extrémních podmínkách.
CVyužití železobetonu pro vojenské aplikace
CVývoj metod výroby betonu daných vlastností.
CZesilování železobetonových konstrukcí
doc. Ing. Karel Trtík, CSc.
CPoškození konstrukcí betonových ploch.
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
CProjekt zadaného objektu (budovy) se zaměřením na návrh a vyhodnocení konstrukčních variant.
CVarianty řešení vybraného konstrukčního prvku budovy (např.schodiště,balkony, suterénní a opěrné stěny, stropní konstrukce na větší rozpětí,apod.) - možnost návaznosti na semestrální projekt
CVlastnosti betonu a vláknobetonu - rozbor, experimenty, vyhodnocení - téma po dohodě ve spolupráci s akreditovanou laboratoří
doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
CNávrh složení, výroba a zpracování čerstvých drátkobetonů.
CNavrhování nosných horizontálních betonových prvků při užití drátkobetonu.
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
KExperimentální ověřování modulu pružnosti betonu, porovnání postupů vyhodnocení dle jednotlivých normových postupů, vliv na návrh konstrukce
KNávrh lávky pro pěší
KNávrh silničního nadjezdu s extrémně nízkou konstrukční výškou
KPorovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží