Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů

#bakalarska-prace #neuronove-site #python

2018 | Patrícia Benková

V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú neurónovú sieť a porovnat jej výstupy s reálnym chovaním betónu počas zaťažovania. Ako základ pre modelovanie slúžili výsledky zo zaťažovacích skúšok betónu veľmi raného veku, ktoré sa v minulosti uskutočnili na Fakulte stavebnej ČVUT. Na začiatku práce sú najprv objasnené princípy procesov prebiehajúcich v umelých neurónových sieťach a následne je vysvetlený postup pri tvorbe vlastného modelu umožňujúceho predpovedať analyzované vlastnosti. Samotná tvorba pracovného diagramu betónu sa nachádza v záverečnej časti práce.

Zpět

Výsledný 3D pracovný diagram betónu raného veku
Vplyv rozloženia vstupných dát na výstupy zo sieteSieť 3x3Príklad overfittingu (Abu-Mostafa et al., 2012)Zmena váh počas trénovania s použitím Lambda parameteru
        Vplyv regularizácie pre odlišný parameter Lambda