ČVUT v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Aplikace moderních trendů mostního stavitelství do výuky

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Výstupy projektu IP 2020.

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)
PDF Harmonogram předmětu
Prezentace k přednáškám - NEVEŘEJNÉ - viz MS Teams
PDF Zadání cvičení
PDF Parametry cvičení
PDF Pomůcka ke cvičení — příklad M
PDF Vzorová zkouška
PDF Případová studie - postup výstavby mostu
Concrete and Masonry Structures 2 (133CM02)
PDF Harmonogram předmětu
Prezentace k přednáškám - NEVEŘEJNÉ - viz MS Teams
Betonové mosty 1 (133BM1)
PDF Harmonogram předmětu
Prezentace k přednáškám - NEVEŘEJNÉ - viz MS Teams
PDF Zadání cvičení
XLSX Parametry cvičení
PDF Výkres předpětí — půdorys
PDF Výkres předpětí — podélný řez
PDF Výkres předpětí — příčný řez
PDF Detail římsy
Podklady pro projektovou výuku (133YKPJ) a navazující předměty mostního stavitelství
PDF Zatížitelnost mostu
PDF Návrh trámového mostu — dvojice prostých polí
PDF Návrh trámového mostu — spojitý nosník
PDF Návrh mostu z prefabrikovaných nosníků
PDF Návrh mostní opěry