Ing. Radek Štefan, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: radek.stefan@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4450
Místnost: B736
Web: people.fsv.cvut.cz/~stefarad
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Návrh a posouzení vybraného železobetonového prvku, variantní řešení, zjednodušený (ruční) a zpřesněný (pomocí softwaru) výpočet, porovnání výsledků
C-Návrh a realizace experimentu (materiálové vlastnosti, vliv vysokých teplot na vlastnosti materiálů, rozložení teploty v prvku – při působení vysokých teplot, při hydrataci)
C-Požární řešení vybraného objektu (PBŘ, statický výpočet za běžné teploty, statický výpočet za požáru)
C-Vyhodnocení experimentů – statistická analýza dat, numerický model, porovnání výsledků
C-Vytvoření výpočetní aplikace (MS Excel, Matlab, Octave, Python) pro řešení vybraného problému (transportní procesy, příhradová analogie, MKP řešení, MSÚ, MPS, optimalizační úlohy), popis aplikace, využití pro řešení konkrétní úlohy