Témata závěrečných prací

Rozsah a téma závěrečné práce jsou zpravidla upřesněny při jejím zadání.

Při zpracování závěrečných prací student podpisem potvrdí převzetí zadání nejpozději do konce 2. týdne semestru, práci zpracovává podle pokynů vedoucího práce při konzultacích. Počet a průběh konzultací upřesňuje vedoucí práce.

doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
CBP/DPNávrh zajímavé stavební konstrukce nebo její části
CBP/DPNová generace Eurokódů
CBP/DPSrovnávací analýzy výpočetních metod
CBP/DPStavební konstrukce malých modulárních reaktorů
CBP/DPVyužití netradičních druhotných materiálů v betonu
CBP/DPZděné konstrukce - vybrané problémy
CBP/DPZZZ Po dohodě jakékoliv jiné zajímavé téma
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
CBP/DPAspekty udržitelného rozvoje v betonovém stavitelství
CBP/DPNávrh a analýza efektivnosti konstrukčního systému pro daný objekt
CBP/DPPoužití vysokohodnotných betonů pro konstrukční prvky
CBPSrovnávací analýza konstrukčního prvku
CBPVedlejší energetické produkty ve výrobě betonu
CBPVyužití recyklovaného betonu pro ekologickou výstavbu
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
K-Metody pro stanovení zatížitelnosti existujících klenbových mostů
K-Návrh opravy stávajícího dálničního mostu v rámci modernizace dálnice D1
K-Specifika navrhování konstrukcí z vláknobetonu vyztuženého klasickou výztuží
doc. Ing. Josef Fládr, Ph.D.
C-Analýza efektivity způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu
C-Analýza změny chování drátkobetonu vyztuženého různými typy vláken
C-Porovnání destruktivních a nedestruktivních metod pro betony různého složení
C-Studie kvality povrchových vrstev betonu a její vliv na trvanlivost betonu
C-Vývoj modulu pružnosti v čase u UHPC betonů
C-Vývoj receptury betonu podle zadaných vlastností ztvrdlého betonu
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
K-Analýza bezstykové koleje na mostě
K-Analýza rámového rohu integrovaného mostu
K-Koncepční návrh mostu přes hluboké údolí, specifika způsobu výstavby
KBP/DPNávhr přemostění Kattenohl na dálnici A45
K-Návrh alternativního řešení lávky Rychářka v Plzni
K-Návrh integrovaného rámu o jednom poli na vysokém násypu
K-Návrh integrovaného rámu o jednom poli přes vodní tok
K-Návrh lávky v první zóně NP Šumava (Antýgl, Černý Kříž, Roklanský potok, Povydří)
KBP/DPNávrh mostu podle dohody :-)
C-Návrh předpínané stropní konstrukce (více variant)
C-Návrh předpjaté podlahy
C-Návrh předpjatého sila
KBP/DPNávrh přemostění Brunsbecke na dálnici A45
KBP/DPNávrh přemostění hlubokého údolí řeky Gottleuba v Pirně
K-Návrh vícepolového integrovaného mostu
C-Návrh vylehčené stropní konstrukce
Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
CBP/DPNávrh postupu betonáže s přihlédnutím k měnícím se vlastnostem betonu během tuhnutí a tvrdnutí
CBP/DPNavrhování konstrukčních detailů prefabrikovaných konstrukcí
CBPProjekt nosné železobetonové konstrukce vybraného objektu, případně s návazností na P02C
CBP/DPŘešení vybraných konstrukčních prvků pomocí strut-and-tie modelů
CBPSrovnávací analýza vybraných železobetonových prvků
CBP/DPZesilování železobetonových konstrukcí
Ing. Hana Hanzlová, CSc.
C-Betonové konstrukce a konstrukční prvky - odborná studie a srovnávací výpočty - např. různé typy pro stropní konstrukce, schodiště, základové konstrukce, suterénní stěny, opěrné stěny
C-Projekt konstrukce betonového objektu s návazností na P02C
C-Projekt nosné konstrukce betonového objektu dle výběru studenta
C-Srovnávací výpočty pro jednotlivé způsoby namáhání prvků betonových – např. silně vyztužené ohýbané průřezy, protlačení lokálně podepřené desky, štíhlé sloupy, průhyby desek, atp.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
C-Betonová schodiště ve významných budovách
C-Budovy s betonovou skeletovou konstrukcí v historické Praze
C-Ekologické aspekty ve výrobě a navrhování betonových konstrukcí
C-Filigránové stropní konstrukce
C-Historické betonové budovy v Praze (nebo i v dalších městech)
C-Nadzemní garáže
C-Povrchové úpravy betonových konstrukcí
C-Projekt konstrukce zadaného objektu, případně s návazností na PJ2C
C-Recyklace betonových konstrukcí (odborná studie)
C-Skořepinové betonové konstrukce, historie,vývoj a prognóza
C-Spoje a styky moderních betonových konstrukcí (odborná studie)
C-Spřažené konstrukce beton-beton
C-Stropní betonové konstrukce velkých rozpětí
C-Točitá schodiště – příklady a vývoj
Ing. Pavel Košatka, CSc.
C-Rekonstrukce zděné stavby
C-Statika k projektu zděné pozemní stavby
Ing. Martin Petřík, Ph.D.
CDPAnalýza předsazené konstrukce
CBP/DPNávrh a výroba lavičky / křesla / obkladového panelu / stolní lampy apod. (Možnost využít vybavení Dílny 2.0.)
CDPNávrh víceúrovňového spojovacího můstku mezi budovami
CDPNavrhování železobetonových desek s ohledem na směry hlavních momentů
CDPOptimalizace železobetonových konstrukcí pomocí genetických algoritmů
CDPParametrické modelování a optimalizace konstrukcí
CBP/DPTvorba materiálových modelů s využitím metod soft computingu (genetické algoritmy, fuzzy logika, umělé neuronové sítě)
CBP/DPVyužití digitální fabrikace a generativního designu při výrobě betonových prvků
CDPVývoj specializovaného laboratorního zařízení pro testování nebo výrobu betonových prvků (např. forma s počítačově řízeným tvarem)
CDPZahrnutí inženýrského hlediska do rané fáze projektu (hledání tvarů kcí zohledňující současně statické i architektonické požadavky)
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
C-Návrh hasičské záchrané stanice
C-Návrh nosné konstrukce objektu (halového, bytového, administrativního)
Ing. Radek Štefan, Ph.D.
C-Návrh a posouzení vybraného železobetonového prvku, variantní řešení, zjednodušený (ruční) a zpřesněný (pomocí softwaru) výpočet, porovnání výsledků
C-Návrh a realizace experimentu (materiálové vlastnosti, vliv vysokých teplot na vlastnosti materiálů, rozložení teploty v prvku – při působení vysokých teplot, při hydrataci)
C-Požární řešení vybraného objektu (PBŘ, statický výpočet za běžné teploty, statický výpočet za požáru)
C-Vyhodnocení experimentů – statistická analýza dat, numerický model, porovnání výsledků
C-Vytvoření výpočetní aplikace (MS Excel, Matlab, Octave, Python) pro řešení vybraného problému (transportní procesy, příhradová analogie, MKP řešení, MSÚ, MPS, optimalizační úlohy), popis aplikace, využití pro řešení konkrétní úlohy
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.
C-3D tisk železobetonových konstrukcí.
C-Analýza vlivu urychlení výstavby na konečný tvar železobetonové konstrukce.
C-Optimalizace tvaru železobetonových konstrukcí s ohledem na použitý beton.
C-Problematika využití betonu v jaderných zařízeních.
C-Rekonstrukce železobetonových konstrukcí.
C-Užití betonu v moderním umění
C-Využití betonových konstrukcí v extrémních podmínkách.
C-Využití železobetonu pro vojenské aplikace
C-Vývoj metod výroby betonu daných vlastností.
C-Zesilování železobetonových konstrukcí
Ing. Martin Tipka, Ph.D.
CDPOptimalizace připojení předsazených železobetonových konstrukcí pozemních staveb
CBPSrovnávací analýza chování variant betonových a železobetonových konstrukčních prvků
CBP/DPStatický návrh vybraného železobetonového objektu se zaměřením na dílčí konstrukční části
CBP/DPVariantní návrh železobetonové konstrukce vybraného objektu
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
C-Projekt zadaného objektu (budovy) se zaměřením na návrh a vyhodnocení konstrukčních variant.
C-Varianty řešení vybraného konstrukčního prvku budovy (např.schodiště,balkony, suterénní a opěrné stěny, stropní konstrukce na větší rozpětí,apod.) - možnost návaznosti na semestrální projekt
C-Vlastnosti betonu a vláknobetonu - rozbor, experimenty, vyhodnocení - téma po dohodě ve spolupráci s akreditovanou laboratoří
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng.
K-Experimentální ověřování modulu pružnosti betonu, porovnání postupů vyhodnocení dle jednotlivých normových postupů, vliv na návrh konstrukce
K-Návrh lávky pro pěší
K-Návrh silničního nadjezdu s extrémně nízkou konstrukční výškou
K-Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží