Víceúčelová optimalizace betonové konstrukce v rané fázi návrhu

#diplomova-prace #generativni-design #geneticke-algoritmy #mkp

Michal Doležal

Diplomová práce se zabývá využitím parametrického modelování a genetických algoritmů pro víceúčelovou optimalizaci v rané fázi návrhu betonové konstrukce. Tyto moderní metody umožňují zlepšení spolupráce více profesí v jednom modelu vytvořeném v programovém prostředí. Dále zprostředkují společný přístup k tvorbě budovy jako funkčního celku, který zohledňuje požadavky architekta, statika, technologa a mnoha dalších v rané fázi návrhu, což umožňuje předejít mnoha problémům nejen v dalších fázích projektu, ale celém životním cyklu stavby. Využití těchto metod je demonstrováno na budově, kdy se nejdříve využijí standartní optimalizační postupy, a následně je budova podrobena analýze pomocí genetických algoritmů. Celkově je hodnoceno několik kritérií včetně enviromentálních vlivů. V daném případě představuje využití těchto metod snížení hmotnosti o 13,8 % oproti tradičnímu návrhu.

DSpace:

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/93040

Více informací

Design of Concrete Structure for Impact Load from Car Crash

#diplomova-prace #mkp

Karel Mareš

Force progress from vehicle crash and influence of stiffness of a concrete structure on resulting force progress is determined in the thesis. Stiffness of a vehicle is determinate from crash video and stiffness of a concrete structure is determined by step by step solution in FEM code. The results are compared with the Eurocode. Background of the Eurocode is also presented. Further, reduction of impact load or strengthening of a concrete structure for vehicle crash load is described.

Více informací

Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu

#diplomova-prace #generativni-design #geneticke-algoritmy #mkp #python

Stanislav Zažirej

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu. Cílem je implementace algoritmu v jazyce Python a jeho následná aplikace při optimalizaci konkrétních konstrukcí. V první část jsou popsány vybrané metody optimalizačních technik. V další je vysvětlen princip činnosti genetických algoritmů. V poslední části je názorně ukázán způsob implementace algoritmu v Pythonu a ověření jeho funkčnosti při optimalizaci vybraných konstrukcí.

Více informací

Design of Concrete Structures Using Genetic Algorithm

#diplomova-prace #generativni-design #geneticke-algoritmy #matlab #mkp

Jitka Mádlová

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru betonových konstrukcí. Tvary, které jsou získány pomocí vytvořeného algoritmu, mohou být dále využity jako inspirace pro návrh konstrukcí. Optimalizační proces je vytvořený za použití Genetického Algoritmu (GA), v každé iteraci je vypočteno a vyhodnoceno několik konstrukcí. Vytvořený proces je inspirován metodou Optimalizace evolučních struktur (ESO), která je založená na odebírání nejméně využitého materiálu z konstrukce. V procesu je také zahrnuta funkce přidávání materiálu do velmi namáhaných míst. Konstrukce jsou ohodnoceny na základě hlavních napětí v konstrukci. Posuny a napětí jsou vypočteny metodou konečných prvků (MKP). Celý optimalizační proces je zpracován v prostředí MATLAB. Příklady konstrukcí získaných pomocí vytvořeného algoritmu jsou součástí práce.

Více informací

Finite Element Simulation of Hydration Heat Using Fuzzy Logic Model of Hydration

#bakalarska-prace #fuzzy-logika #hydratace #matlab #mkp

Jitka Mádlová

Tato bakalářská práce se zabývá vývinem hydratačního tepla v masivních konstrukcích. Je řešeno nestacionární vedení tepla v prostorové konstrukci. Pro výpočet je použita metoda konečných prvků a stupeň hydratace je modelován pomocí fuzzy logiky. Celý výpočet je zpracován v prostředí MATLAB. Je ověřován vliv okolní teploty, velikosti konstrukce a tloušťky izolace na rozložení teplot v konstrukci.

Více informací

Optimalizace konstrukčního systému s ohledem na funkční a statická kritéria

#diplomova-prace #generativni-design #geneticke-algoritmy #mkp

Evgenij Bogdanovič

Tato diplomová práce se zabývá vícekriteriální optimalizací s cílem získání geometrie objektu, jenž splňuje stanovená funkční i statická kritéria. Práce čtenáře seznamuje s postupem, který vede k vytvoření parametrického modelu a hodnotících kritérií. V práci je demonstrován postup výběru konkrétního řešení, jehož proveditelnost je ověřena metodou CSFM dle mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Tento proces je aplikován na konkrétním objektu tak, aby byl znázorněn jeho přínos.

DSpace:

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/99327

Více informací